Fundacja Collegium Progressus z dniem 19.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

 

Fundacja Collegium Progressus została zarejestrowana w Krakowie 20 kwietnia 2006 roku

Terenem działania Fundacji i kreowania przez nią inicjatyw edukacyjnych, gospodarczych, kulturalnych i innych - społecznie użytecznych, jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, dla właściwej realizacji celów wspierających rozwój społeczny i gospodarczy, Fundacja planuje prowadzić swą działalność poza granicami państwa polskiego.

 

Podstawowym celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania i pomocy we wszechstronnym rozwoju wszelkim środowiskom potrzebującym lub znajdującym się na nieuprzywilejowanej pozycji życiowej, oraz ochronę zdrowia społeczeństwa polskiego. W szczególności chodzi nam o wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej. W powyższym zakresie, Fundacja prowadzi działalność całkowicie charytatywną.

 

Swój pierwszy rok działalności Fundacja Collegium Progressus wykorzystała na zdobycie jak największej wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji i grantów, przygotowywaniu dokumentacji do swoich projektów i składaniu wniosków do organizacji rozdzielających środki z funduszy rządowych, oraz Unii Europejskiej.
W kręgu podmiotów z którymi Fundacja współpracuje znajdują się także europejskie i międzynarodowe instytucje publiczne, rządowe, i organizacje pozarządowe, których celem jest wsparcie strukturalne, finansowe i gospodarcze zbieżne z naszymi celami.

 

W chwili obecnej Fundacja Collegium Progressus realizuje wniosek pn. "Nasze przedszkole" w ramach poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt monitorowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.Funkcja Prezesa Fundacji w jej jednoosobowym Zarządzie została powierzona panu Piotrowi Oraczowi. Ta struktura pozwala nam na szybkie decyzje i szybką realizację zadań.


Osoba wyznaczona do kontaktu:


Prezes Fundacji Collegium Progressus Piotr Oracz

Fundacja Collegium Progressus

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

Tel: (+48) 507 444 236

Mail: fundacja-cp@wp.pl

NIP 734 31 62 071

REGON 120251048

KRS 0000256384

www.fundacja-cp.pl

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS